Primitivo sa zmenilo na Perfetto, prečítajte si o našej zmene!

0
Tvoj košík je momentálne prázdny

1.Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho z odpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).
 2. „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť Primitivo s.r.o. „Kupujúci“ je subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpou tovaru.

2. Záručné podmienky

 1. Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevzať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho, alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia kupujúceho.
 2. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru. Oprávnenie na bezplatnú reklamáciu zaniká aj v prípade neodbornej manipulácii s tovarom, alebo akéhokoľvek neodborného zásahu do tovaru počas záručnej doby. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar. Všetky záručné výmeny sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa predchádzajúceho bodu.
 3. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona.
 4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

3. Vybavenie reklamácie

 1. Reklamácia sa uplatňuje e-mailom, alebo v sídle predávajúceho.
 2. V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu, alebo výmenu u iného subjektu ako u predajcu, zaistí záručnú opravu, alebo výmenu predajca. Predajca v deň prijatia reklamácie zaznamená reklamáciu, presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho e-mailom, alebo doporučenou poštou, alebo písomným dokladom o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 3. Ďalej je kupujúci oprávnený vyžadovať záručnú opravu, alebo výmenu v príslušných strediskách kupujúceho, ktorých zoznam je priložený na stránke www.perfetto.sk
 4. Predávajúci rozhodne o reklamácii do 14 dní, v zložitých prípadoch do 30 pracovných dní, od prijatia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobkov za nový výrobok.
 5. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  1. výmenou tovaru
  2. vrátením kúpnej ceny tovaru,
  3. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  4. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 6. V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.
 7. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou, alebo kuriérom na adresu zodpovedná zaňho osoba, ktorá tento tovar prevezme.
 8. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.
 9. Naše tredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom k prevzatiu tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar doručený kupujúcemu formou zásielky.
 10. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodborného zaobchádzania s tovarom rovnako, ako pri neodbornej manipulácii s tovarom.
 11. Reklamácia sa nevzťahuje na chladený tovar, ktorý nebol prevzatý v deň doručenia poštou, alebo kuriérom od doručiteľa. 

4. Záverečné ustanovenia

 1. V prípade akejkoľvek reklamácie informuje kupujúci predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na závažnosť reklamácie ponúkne kupujúcemu, výmenu tovaru, alebo vrátenie tovaru. 
 2. V prípade, že si želáte tovar reklamovať, kontaktujte nás e-mailom. 

5. Záruka

 1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnýmmi podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 2. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar.  V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.