0
Tvoj košík je momentálne prázdny

VŠEOBECNÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

PREVÁDZKOVATEĽ

Spoločnosť Primitivo s.r.o., IČO: 51 954 605, sídlo: Malý Šariš 576, 080 01 Malý Šariš je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov, ktoré bude spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie a v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté a ktoré spracúva.
 

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania by sme našim klientom a ostatným dotknutým osobám nemohli poskytnúť naše služby v požadovanom rozsahu.

Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez Vášho súhlasu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje pre účely výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracúvanie Vašich osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť (službu).

Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez Vášho súhlasu, spracúvame Vaše osobné údaje len na základe Vami udeleného súhlasu.

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

   • nákup tovarov Vaše údaje spracúvame k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku.
   • marketingová činnosť Na základe Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje aj pre účely marketingu a odosielanie e-mailových obchodných oznámení. Z odberu obchodných oznámení sa môžete ľahko odhlásiť tým, že v jednotlivej e-mailovej správe zakliknete možnosť Zrušiť odber noviniek. Pre zacielenie reklamy môžu byť využívané aj údaje získané pri návšteve e-shopu.
   • zákonná povinnosť Vaše osobné údaje spracúvame aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.
   • oprávnený záujem
     

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre vybavenie objednávky a  bezpečné doručenie objednaného tovaru a tie, ktoré sa týkajú o využívania nášho elektronického obchodu.
 

NAKLADANIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI

Vaše osobné údaje spracovávame buď manuálne alebo za využitia elektronických systémov, pričom sme prijali všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany Vašich osobných údajov bola čo najvyššia.
 

DOBA UCHOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky osobné údaje sú spracovávané po dobu a v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre naplnenie účelov ich spracovávania, najdlhšie však po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi, či v súlade s nimi.

Osobné údaje spracovávané na základe súhlasu dotknutej osoby sú spracovávané do okamihu doručenia odvolania tohto súhlasu. Ako Prevádzkovateľ však môžeme niektoré tieto údaje spracovávať aj po odvolaní súhlasu dotknutej osoby, ak na to budeme mať iný zákonný dôvod (napr. pre preukázanie správnosti a zákonnosti postupu pri spracúvaní osobných údajov alebo pre možnosť obrany proti právnym nárokom).

Osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu alebo osobné údaje spracovávané za účelom priameho marketingu sú spracovávané do okamihu doručenia námietky dotknutej osoby proti spracovaniu jej osobných údajov.
 

ZVEREJŇOVANIE ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

Nami spracovávané osobné údaje môžu byť zverejnené aj tretími osobami, za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči Vám, ako našim klientom alebo na poskytovanie našich služieb. Pri výbere týchto partnerov vždy dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany Vašich osobných údajov.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.
 

POSKYTOVANIE ÚDAJOV A IDENTIFIKÁCIA PRÍJEMCOV

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytované príjemcom v krajinách Európskej únie a v krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do takých tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

Príjemcov, ktorým poskytujeme Vaše osobné údaje možno rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

 1. obchodní partneri, ktorí nám zabezpečujú fyzický a programový servis informačných technológií, najmä informačných systémov, počítačových programov a serverov, potrebných pre výkon našej činnosti, 
 2. obchodní partneri, ktorí nám zabezpečujú služby v oblasti reklamy a marketingu, 
 3. obchodní partneri, ktorí nám zabezpečujú plnenie povinností v oblasti právnych služieb, personalistiky, daní, auditu a účtovníctva, 
 4. registračné autority pri výkone našej podnikateľskej činnosti, 
 5. orgány verejnej správy, v prípadoch keď nám povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej správy (najmä súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori). 

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má právo:

 1. požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
 2. na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 3. namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 4. na prenosnosť osobných údajov,
 5. podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov,
 6. svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov nám môžete zaslať na email: [email protected] alebo priamo na adresu prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.